Gösta Skoglunds Internationella Fond vinnare 2016

Prisutdelning 2016-05-12

Skoglundsfondens uppsatsstipendium om 10 000 kr till bästa C/D/Master-uppsats utdelas detta år till Nils Kallerman för uppsatsen Den urbaniserade älven-vattenkraftverken som utsträckt urbanisering.

Motivering: 

I Nils Kallerman undersöker i sin uppsats ”Den urbaniserade älven” på vilket sätt en ny tolkning av urbanisering som process kan hjälpa oss förstå vattenkraftsutbyggnaden i Umeälven. Viktiga koncept som förs fram för en ökad förståelse för geografiska sammanhang är koncentrerad urbanisering och utsträckt urbanisering. Utsträckt urbanisering innefattar hur urbana befolkningskoncentrationer förändrar geografin i gles-och landsbygd genom de behov av resurser som genereras i städerna och behovet av infrastruktur för att förse befolkningen med dessa resurser. Utöver detta uppstår också ett urbant behov att på olika sätt tillskansa sig mark utanför städerna för denna produktion, mark som varit ägnad åt annat. 

Den specifika studien handlar om vattenkraftsutbyggnaden i Umeälven under 1900-talet, där 19 vattenkraftverk kom att byggas. Verksamheten var arbetskraftsintensiv men den lokala effekten kom att bli kortvarig. När det gäller elnätets struktur och funktion menar Kallerman att uppbyggnaden av denna kan sättas i direkt relation till urbaniseringsprocessen och därför kan betraktas som utsträckt urbanisering. 

Kallerman menar att uppdelningar mellan exempelvis stad och land som motsatser förlorar värde om man problematiserar begrepp som urbaniseringsprocesser och att man på så sätt kan nå viktiga insikter. Ett viktigt bidrag till det regionalvetenskapliga problemområdet blir därför att urbaniseringens processer inte bör begränsas till att ensidigt betrakta befolkningstäta agglomerationer utan att se hur stad och land sammanflätas av samma processer och att en utsträckt urbanisering har gjort att allt mer avlägsna platser utgör oumbärliga resursområden för den urbana koncentrationen. Nils Kallermans teoretiska utgångspunkt och uttolkning av urbaniseringen som process visar en hög ambitionsnivå, stor förmåga och stort engagemang för geografiska processer liksom de utfall dessa får i vår samtid.


Sidansvarig: Henrik Norin

Utskriftsversion