Lönar det sig för svensk industri att "gå före"?- En analys av Porterhypotesen

I miljöpolitiska sammanhang väljer Sverige ofta att "gå före" andra länder. Svensk klimatpolitik har till exempel valt ett mer långtgående mål, än vad som krävs enligt Kyotoprotokollet. Ett syfte är att visa att det går att förena offensiv miljöpolitik med hög ekonomisk tillväxt, vilket ska uppmuntra andra länder att följa efter. Argumenten att "gå före" baseras på den s.k. Porterhypotesen som påstår att ett land som för en relativt stringent miljöpolitik kan förbättra sin konkurrenskraft och därigenom få en högre tillväxt. Hypotesen har emellertid kritiserats. En vanlig uppfattning är att ökade miljökrav försämrar företagens produktivitet och därigenom konkurrenskraften. Tidigare forskning visar ingen konsensus kring Porterhypotesens relevans. Projektets övergripande syfte är att empiriskt testa Porterhypotesen på svenska förhållanden med ett nytt angreppssätt. Vi ämnar analysera hur miljöinvesteringar påverkar effektiviteten i svensk industri, och om effektiviteten påverkas olika av investeringar som renar utsläpp jämfört med investeringar som utvecklar renare produktionsprocesser.

Projektet ägs av Konjukturinstitutet. Det löper sedan 2008-01-01 med slutrapportering 2012-03-31.

Projektet finansieras med forskningsmedel ifrån Formas


Sidansvarig: Henrik Norin

Utskriftsversion