Culture and Cities - The Umeå University Workshop

Den sista utlysningen i detta projekt är nu slutförd. Vi tackar er alla för era ansökningar.

Utlysning av initieringsmedel för forskningsprojekt och resor med särskild inriktning på kulturens roll i staden, kulturhuvudstäder, samt Umeå 2014

Bakgrund

Umeå var under 2014 en av Europas kulturhuvudstäder. Kulturhuvudstadsåret innebar att staden och speciellt stadens kulturliv exponerades på ett sätt som inte tidigare skett. Med anledning av detta är det för Umeå universitet av särskild prioritet att universitetets forskning om kultur och kulturens roll, dess påverkan av och dess inverkan på samhällslivet, staden och regionen stärks.

Från Umeå universitets rektors strategiska resurs har med anledning av detta medel anslagits med syftet att:

  • Öka mobilitet och kontaktytor mellan Umeå universitet och andra universitet med forskning inom ovanstående fält

  • Stimulera till forskning inom fältet vid Umeå universitet

  • Öka antalet ansökningar till forskningsråd och externa aktörer från Umeå universitet

  • Öka samarbetet över fakultetsgränserna inom Umeå universitet

Utlysningen

Utlysningen omfattar två typer av medel:

  • Lönemedel för en till två forskarmånader (maximalt 75000 kronor per månad) att förbrukas senast utgången av september 2016 för initiering eller vidareutveckling av forskningsprojekt som är relevanta för utlysningens tema och syfte (se ovan). Den sökande ska vara anställd vid Umeå universitet under den tid forskningen bedrivs samt vara disputerad vid ansökningstillfället. Forskare som beviljas medel förutsätts medverka i seminarier och konferenser som arrangeras inom ramen för denna satsning under 2016. Ansökan (max 3 sidor) ska innehålla en projektbeskrivning med syfte, problemområde och kunskapsläge, ev. tvärvetenskapligt sammanhang, form för redovisning samt redogörelse för var eventuella framtida forskningsmedel kan sökas. En kort beskrivning av projektet (max 200 ord) på både svenska och engelska ska bifogas. Dessutom ska CV för samtliga deltagare och medgivande från prefekt bifogas.

  • Resemedel till disputerade anställda samt doktorander vid Umeå universitet för att delta i internationella konferenser av relevans för utlysningens tema och syfte (se ovan). Prioritet ges till forskare som erhållit forskarmånader inom utlysningen och som presenterar resultat av sin forskning. Forskare som beviljas medel förutsätts medverka i seminarier och konferenser som arrangeras inom ramen för denna satsning under 2016.

Ansökan ska innehålla budget, motiv, CV samt indikation på accepterad presentation. Maxbelopp 10 000 kr.

Ansökan skickas till

Registrator vid Umeå universitet (medel@diarie.umu.se) senast 2016-01-22 i en PDF-fil. Märk ansökan med diarienr. FS 2.1.6-1885-15 ”Utlysning inom ramen för kulturhuvudstadsforskningsprojektet” OBS! Du erhåller ingen bekräftelse när du skickar in ansökan.

Bedömning och beslut

Ansökningar granskas av den av rektor tillsatta styrgruppen för projektet ”Umeå 2014 – forskningsinitiering för främjande av tvärvetenskaplig forskning om kulturens betydelse för samhällsutvecklingen med särskild inriktning på kulturhuvudstäder och Umeå som kulturhuvudstad 2014.” Gruppen fattar även beslut.

Rapportering

Projekt och resor som tilldelats medel ska redovisas före 2016-10-15  i en kortfattad rapport.

Frågor

För frågor och ytterligare information kring projektet eller för att diskutera projektförslag vänligen kontakta: Katrin H. Sten, Forskningskoordinator, CERUM, 090-786 5976, katrin.holmqvist-sten@umu.se


Sidansvarig: Henrik Norin

Utskriftsversion